ഇരിവേരി
ശ്രീ പുലിദേവ ക്ഷേത്രം

ശ്രീവ്യാഘ്രരൂപധരായ പരബ്രഹ്മണേ നമഃ

സ്മരണാഞ്ജലി

Karyedath Narayanan Embron
Uruvakkunnummal Kunhiraman
Kavungal Kannan
Karyedath Govindan
V V Valsalan
M C Sreedharan
N K Bharathan
Kizhakkevalappil Govindan