ഇരിവേരി
ശ്രീ പുലിദേവ ക്ഷേത്രം

ശ്രീവ്യാഘ്രരൂപധരായ പരബ്രഹ്മണേ നമഃ

ശിൽപികൾ

Varapparambath Raghavan

Elayachari

Vellachal Balakrishnan

Elayachari

Pattande Valappil Rajeevan

Perutheri

Uruvakkunnummal Babu

Perutheri