ഇരിവേരി
ശ്രീ പുലിദേവ ക്ഷേത്രം

ശ്രീവ്യാഘ്രരൂപധരായ പരബ്രഹ്മണേ നമഃ

ക്ഷേത്രപരിപാലകർ

Brahmasree Velloorillam Parameshwaran Nambhoothiri

Thanthri

Elaveettil Premodan Nambiar

Kshethra Koyma

Aayillyath Raveendran Nambiar

Melveettil Karthav

Rama Krishnan

Embron

Raveendran

Kavungal

Narayanan

Uruvakkunnummal

Sreedharan

Karyedath

K V Gopalan

Kizhakke Valappil

M Krishnan Master

Mandhambeth

Rama Krishnan

Embrandy

Dineshan

Kunnummal

Bhaskaran

Kurup

Mani

Kudaveppu

Velayudhan

Thiruvayudham

Bharathan

Abharanam

Rema

Mattuveppu

Uthaman Peruvannan

Koladhari

Pradeepan Peruvannan

Koladhari

Prashanthan Peruvannan

Koladhari

Babu Panikker Chalikkandy

Vadyam