ഇരിവേരി
ശ്രീ പുലിദേവ ക്ഷേത്രം

ശ്രീവ്യാഘ്രരൂപധരായ പരബ്രഹ്മണേ നമഃ

സംഭാവനകൾ

Kizhakkenada to
Kshethrakkulam Nadapatha

Donated By
Parakkal Lakshmanan

Kizhakkenada Gate

Donated By
K V Balakrishnan Parakkal

Padinjare Gopuram

Donated By
Parakkal Lakshmanan

Padinjare Gopuram to
Kshethra Muttam Nadapatha

Donated By
Parakkal Lakshmanan

Kshethra Chuttumathil

Donated By
Parakkal Lakshmanan

Nalambalam

Donated By
Gulf Malayalees

Kshethrakkulam
Chuttumathil

Donated By
Gulf Malayalees

Padinjare Muttam Gate

Donated By
Parakkal Ramunni Vaka Makkal

Nagasthanam Gate

Donated By
K P Krishanan

Aniyara Gate

Donated By
K P Krishanan

Kshethra Kinar Gate

Donated By
K P Krishanan

Gulikan Thara & Melkoora

Donated By
C Sahadevan

Commitee Office

Donated By
Parakkal Korande Smaranayku Makkal