ഇരിവേരി
ശ്രീ പുലിദേവ ക്ഷേത്രം

ശ്രീവ്യാഘ്രരൂപധരായ പരബ്രഹ്മണേ നമഃ

അന്വേഷണങ്ങൾ

Iriveri Sree Pulideva Kshethram Punarundharana Committee
REG. No. 274/79
P.O Iriveri Kannur-670613

President
KV GOPALAN
9633851788

Our Bank Details
S.B Account No. 295 M.C.R. Bank, R.V. Metta