ഇരിവേരി
ശ്രീ പുലിദേവ ക്ഷേത്രം

ശ്രീവ്യാഘ്രരൂപധരായ പരബ്രഹ്മണേ നമഃ

കമ്മിറ്റി

K V Gopalan

President

K Raghavan

Vice President

N K Sreedharan

Vice President

P Sasidharan

Secretary

K Gangadharan

Joint Secretary

C T Surendran

Joint Secretary

C Sathyan

Cashier

M Krishnan Master

Executive Member

M Sudhakaran

Executive Member

K K Satheeshan

Executive Member

K Mukundan

Executive Member

Hareesh Babu

Executive Member

N P Sugesh

Executive Member

M Rameshan

Executive Member

T Shivadasan Master

Executive Member

Karyedath Rajan

Executive Member

C C Kunhikannan

Auditor

M Pavithran Master

Auditor